Zoeken

Roofs 2021-04-12 Installatie van zonnesystemen tot in de meterkast

Webinar

Per 1 januari 2021 is de vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen van kracht. De erkenningsregeling beantwoordt aan de vraag uit de markt naar aantoonbare kwaliteit van zonnesystemen en het plaatsen daarvan. Esdec verzorgde op 2 maart een webinar over dit onderwerp. Een verslag.

Onder leiding van Dieuwke Boersma, CTO van Esdec, kwamen drie specialisten aan het woord over de betekenis en de gevolgen van de vernieuwde erkennings­regeling. De regeling werd toegelicht door Will van Ophem, directeur Technische Zaken van InstallQ. Namens het Verbond van Verzekeraars kwam Richard Dekker van Achmea aan het woord. Paul Verkaik van BDA Opleidingen, tenslotte, ging nader in op de aanpassingen in het onderwijsaanbod.

Actualisatie

De normen zijn geactualiseerd, mede naar aanleiding van recente (brand)incidenten. Aan het samenstellen van deze regeling hebben o.a. Techniek Nederland, Holland Solar en het Verbond van Verzekeraars meegewerkt. Deze nieuwe kwaliteitsregeling vervangt de ‘oude’ KvINL- en Sterkin-erkenning, en kent een aantal nieuwe kwaliteitscriteria waar het werk van de zon-installateur aan zal worden getoetst. Door het bezit van de erkenning wordt de kwaliteit van het installatiebedrijf beter geborgd en is het bedrijf voor klanten en verzekeraars aantoonbaar en bewezen vakbekwaam. De erkenningsregeling zal er op deze manier aan bijdragen dat het kwaliteitsniveau in de installatiesector verder omhoog gaat.

InstallQ is overigens niet de enige regeling, andere garantieregelingen zijn Zonnekeur, SGZE en Stichting Garantiefonds. Van Ophem gaf aan dat het zwaartepunt varieert: zijn het financiële garanties of technische? InstallQ heeft zich op dat laatste toegelegd en met de actualisatie zorgt men ervoor dat de regelgeving en normering op het gebied van zonnesystemen is geoptimaliseerd om, naast een stabiele opbrengst en een goede aansluiting met het elektriciteitsnet, ook het bouwkundige aspect te kunnen garanderen.

Verzekeraar Richard Dekker ging nader in op de noodzaak hiertoe. Ook in het afgelopen jaar zijn enkele brandincidenten geweest op zonnedaken en dat kunnen incidenten zijn met grote gevolgen voor zowel de gebouweigenaar als de omgeving van het pand. Dekker liet aan de hand van fotomateriaal zien wat het effect kan zijn van bijvoorbeeld de keuze van het isolatiemateriaal, de juiste toepassing van een brandmuur of de installatie van een sprinklerinstallatie. Het kan bij een calamiteit het verschil uitmaken tussen een schade van enkele duizenden euro’s of een miljoenenschade.

Dekker vond dan ook dat de geactualiseerde erkennings­regeling InstallQ zeker een toegevoegde waarde heeft voor verzekeraars. Daarbij gaf hij wel aan dat ‘de’ ­verzekeraar niet bestaat. Elk verzekeringsbedrijf zal zijn eigen eisen opstellen en zijn eigen accenten leggen, het is vanwege de Mededingingswet ook helemaal niet de bedoeling dat verzekeraars hierover onderling afspraken maken.

Vervolgens gaf Van Ophem een kort overzicht van de aanpassingen. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijker onderscheid gemaakt tussen kleine en grote zonnedaken (de grens ligt bij 3x25 A). Er zijn duidelijke eisen gesteld aan de installatie en het onderhoud van de zonnesystemen en de controle daarvan. De rapportages van de controles resulteren in een projectdossier dat weer toegevoegd kan worden aan het Gebouwdossier, dat verlangd zal worden in het kader van de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

Opleidingen

Tenslotte gaf Paul Verkaik van BDA Opleidingen aan dat ook de opleidingen op dit gebied worden geactualiseerd. De Vakbekwaamheid wordt nu op drie functieniveaus onderwezen:

  1. Werkverantwoordelijken (kaderniveau)
  2. Vakbekwaam Persoon (VP) (dus: de eerste maker of projectleider).
  3. Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

BDA biedt o.a. een driedaagse cursus ‘Ontwerp van zonnestroomsystemen’, afgesloten met een InstallQ-examen. Ook biedt men al jaren een cursus voor installateurs van deze systemen, deze is op punten geactualiseerd. Maar nieuw is de cursus van de installatie van deze sytsemen onder het dak, tot aan de meterkast. Dit is een volledig nieuwe (tweedaagse)opleiding, die BDA Opleidingen vanaf half mei zal kunnen aanbieden. Bij afronding voldoet men aan alle eisen, zoals die worden gesteld door ISSO en de erkennings­regeling van InstallQ, In het verlengde hiervan kan het vakmanschap aantoonbaar worden gemaakt met het Vakpaspoort. Hiermee maakt de solarbranche volgens Verkaik een belangrijke professionaliseringsslag.

In het maartnummer van Roofs gaf Verkaik al aan dat de verschillende disciplines steeds minder gescheiden zullen opereren: een installateur zal ook verstand moeten hebben van het dak en een dakdekker zal ook verstand moeten hebben van de zonnesystemen. De nieuwe opleiding, als gevolg van de nieuwe erkenningsregeling InstallQ, voorziet hierin.