Zoeken

Roofs 2021-06-68 Gemakkelijker vervroegd uit dienst met de RVU

juridische zaken

Met name voor mensen die werken in zware beroepen is werken tot aan de steeds maar stijgende AOW-leeftijd vaak (te) zwaar. Eerder is vorig jaar in de aprileditie van Roofs een overzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden om (gedeeltelijk) eerder te stoppen met werken. In die bijdrage is al kort aandacht besteed aan de RVU. Met de RVU wordt oudere werknemers de kans geboden eerder te stoppen met werken. Inmiddels is deze regeling (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2021 in werking getreden.

Laura Mestrum, juridisch medewerker Poelmann van den Broek Advocaten

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk om werknemers drie jaar eerder met pensioen te laten gaan. Een werkgever mag zonder boete een vergoeding geven van maximaal € 1.847,- bruto per maand gedurende maximaal drie jaar. Deze regeling wordt een RVU genoemd.

De RVU heeft als doel met name werknemers in zware ­beroepen zoals in de dakensector, op een gezonde en ­veilige manier ‘de eindstreep te laten halen’. En dit zonder dat werkgevers een hoge strafheffing moeten betalen als met een werknemer een regeling wordt getroffen zodat hij eerder kan stoppen met werken. Een RVU berust op dubbele vrijwilligheid. Dat wil zeggen dat werkgevers en werknemers vrij zijn in hun keuze om van de mogelijkheid gebruik te ­maken. Daarnaast moeten werkgever en werknemer het eens zijn over zowel het vertrek van de werknemer als de vergoeding die hij krijgt. Partijen kunnen hier in overleg afspraken over maken. Het is voor sociale partners ook mogelijk om als sector afspraken vast te leggen. In dat geval kan er mogelijk subsidie worden aangevraagd als óók sprake is van investeringen in duurzame inzetbaarheid. In de BIKUDAK-sector is onlangs zo’n collectieve RVU opgesteld.

CAO BIKUDAK

Eind maart hebben partijen bij de CAO BIKUDAK het akkoord voor de nieuwe cao ondertekend. Deze cao heeft een looptijd van één jaar: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Uit het akkoord volgt dat er een RVU in het leven wordt geroepen met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

  • Het betreft een tijdelijke regeling vanaf een nader te bepalen datum in 2021 tot en met 31 december 2025;
  • De werknemer ontvangt het maximaal toegestane basis­bedrag over de laatste drie jaar voorafgaand aan AOW;
  • De werkgever betaalt deze regeling via een collectieve werkgeverspremie (vooralsnog 0,5%), separaat te admini­streren door APG. Een eventueel overschot na afloop van de regeling zal ter dispositie van werkgevers zijn;
  • Werknemers die mogelijk in aanmerking komen voor de RVU kunnen gebruik maken van financiële coaching ­(gefinancierd uit SF BIKUDAK).

Voor welke functies en voorwaarden?

De regeling staat open voor werknemers met een actueel dienstverband onder de CAO BIKUDAK ten tijde van het ontstaan van de RVU-aanspraak mits één van de volgende situaties van toepassing is:

  • De werknemer vervult een functie als genoemd in bijlage I van de CAO BIKUDAK;
  • De werknemer vervult gedurende maximaal twee jaar direct voorafgaand aan het ontstaan van de RVU-aanspraak een functie in UTA 1 en heeft gedurende de verdere referteperiode een functie uit bijlage I vervuld;
  • De werknemer heeft tot minimaal twee jaar direct voorafgaand aan het ontstaan van de RVU-aanspraak een functie in bijlage I vervuld en is in de tussenliggende periode van maximaal twee jaar werkzaam geweest als uitzendkracht in de sector, waarna hij is teruggekeerd naar een dienstverband onder de CAO BIKUDAK.

Als de werknemer op grond van bovenstaande criteria in aanmerking komt voor de RVU, dient hij daarnaast nog te voldoen aan de referte-eis. Dat houdt in dat de werknemer een dienstverband in de sector moet hebben van minimaal 20 jaar over een totaalperiode van 25 jaar direct voorafgaand aan het ontstaan van de RVU-aanspraak (“20 uit 25”). Een kalenderjaar telt mee als volledig refertejaar op voorwaarde dat in dit jaar tenminste negen maanden werkzaamheden zijn verricht die meetellen voor de referteperiode. Tot slot volgt uit het akkoord dat in geval van overlijden van een deelnemer van de RVU de resterende aanspraken overgaan op diens achterblijvende partner.

Kortom

Een RVU draagt eraan bij dat een werknemer op een ­gezonde en veilige manier zijn pensioen kan bereiken. Ook voor werkgevers zijn er voordelen verbonden aan het aanbieden van een RVU, zo kan een RVU onder meer bijdragen aan een duurzaam inzetbaarheidsbeleid, verkleint het de kans op uitval en is het in veel gevallen een goedkopere manier om afscheid te nemen van werknemers bij een reorganisatie. Werkgevers hebben de mogelijkheid hun werknemers individuele regelingen aan te bieden. In de CAO BIKUDAK is onlangs overeenstemming bereikt over een sectorale RVU. De verwachting is dat op korte termijn ook andere cao’s zullen volgen.

Wilt u als ondernemer meer weten over de tijdelijke RVU-vrijstelling of hulp bij het maken van een regeling op maat? De arbeidsrechtadvocaten van Poelmann van den Broek helpen u graag.