Zoeken

Roofs 2022-06-18 Meer dakdekkerbedrijven, omzet fors gestegen

Dakenbranche

Uit het Marketingrapport Dakenbranche 2022 blijkt dat het aantal dakdekkersbedrijven in Nederland de afgelopen paar jaar fors is toegenomen. Inmiddels telt Nederland meer dan 4.500 economisch actieve dakdekkersbedrijven. De brancheomzet is spectaculair toegenomen. Bedroeg deze in 2015 nog € 1,3 miljard, in het jaar 2019 was dit gestegen tot ruim €2,0 miljard.

Begin 2022 stonden in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 4.805 bedrijfsvestigingen in ­Nederland met als hoofdactiviteit “dakdekken en bouwen van dak­constructies” ingeschreven (SBIcode 4391), waarvan 4.774 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging. Van alle ingeschreven dakdekkersbedrijven zijn er 4.495 economisch actief (in deze ondernemingen wordt ten minste 15 uur per week gewerkt. Een pensioen BV is bijvoorbeeld niet economisch actief.) In bovenstaande telling zijn bedrijven met de betreffende SBI-code als nevenactiviteit niet meegenomen. 2.019 Bedrijven staan met de SBI-code 4391 (dakdekken en bouwen van dakconstructies) als nevenactiviteit geregistreerd. Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben.

Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van dakdekkersbedrijven volgens cijfers van het CBS (SBIcode 4391).

Over de afgelopen vijf jaar laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een flinke toename zien. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “dakdekken en bouwen van dakconstructies” is de afgelopen vijf jaar met 38,7 procent toegenomen van 2.845 in het jaar 2016 tot 3.945 in het jaar 2021. Ook op 1 januari 2022 was het aantal bedrijven ten opzichte van het voorgaande jaar sterk toegenomen. Het aantal vestigingen is in de afgelopen vijf jaar toegenomen met 37,4 procent, van 2.915 in het jaar 2016 tot 4.005 in het jaar 2021.

Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie per jaar van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van dakdekkersbedrijven volgens cijfers van het CBS (SBI-code 4391).

Platte daken, hellende daken en rieten daken

Binnen de dakenbranche zijn drie hoofdactiviteiten te onderscheiden en heeft ruim 80 procent van de bedrijven zich in een van deze activiteiten gespecialiseerd. De circa 4.500 economisch actieve dakdekkersbedrijven zijn in te delen naar hoofdactiviteit. Circa 75 procent richt zich op platte daken, 11 procent op hellende daken en 14 procent van de ondernemingen betreft rietdekkers.
Werkzaamheden aan hellende daken worden ook veel door bouwbedrijven uitgevoerd die niet onder de SBI-code van de dakdekkersbedrijven vallen.

Brancheomzet dakdekkers fors gestegen

De afgelopen paar jaar is de brancheomzet van de dakenbranche spectaculair toegenomen. Bedroeg de brancheomzet in het jaar 2015 nog 1,3 miljard euro, in het jaar 2019 was dit gestegen tot ruim 2,0 miljard euro.

Ontwikkeling netto-omzet dakenbranche (SBI-code 4391) in miljoenen euro’s excl. BTW. (bron: CBS)

De netto-omzet van de dakenbranche is van 1,2 miljard euro excl. BTW in het jaar 2013 gestegen tot ruim 2,0 miljard euro in het jaar 2019. Met name in de jaren 2018 en 2019 groeide de omzet sterk. In de periode 2009-2013 was er geen sprake van omzetgroei.

In onderstaand exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto-omzet op 100 procent gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van enkele belangrijke kostenposten als personeel en de inkoopwaarde van de omzet en het bedrijfsresultaat.

Het resultaat voor belasting is de afgelopen paar jaar toegenomen van 12 naar 16 procent. De personeelskosten bedragen circa 20 procent van de netto-omzet en de inkoopwaarde van de omzet bedraagt iets meer dan de helft van de netto-omzet. De trendmatige verschuivingen zijn terug te voeren op het groeiend aandeel eenmanszaken. Bij eenmanszaken zit de ondernemersbeloning in het resultaat voor belasting en het bedrijfsresultaat, vandaar de groei van deze componenten. Als gevolg van meer zelfstandigen loopt het aandeel personeel en dus personeelskosten terug.

Mei drukste maand zoekverkeer

Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over dakdekkers in Google onderzocht over de afgelopen vier jaar (2018 t/m 2021) in Nederland. Uit de database van zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan dakdekkers blijkt dat in de afgelopen vier jaar er maandelijks meer dan 284 duizend zoekopdrachten in Nederland zijn uitgevoerd gerelateerd aan dakdekkers. Het gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten betrof in het jaar 2018 187.000 zoekopdrachten. In het jaar 2021 werd er maandelijks gemiddeld 365.000 keer gezocht met zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan dakdekkers. Daarmee is het zoekvolume in drie jaar tijd bijna verdubbeld. ■

Bron: Marketingrapport Dakenbranche 2022