Zoeken

Roofs 2022-11-11 Mag je alles verkopen en gebruiken?

Veilig en gezond werken

Regelmatig zie ik materieel waarbij ik, gelet op de veiligheid, kromme tenen krijg. Ik vind het zorgelijk als artikelen of advertenties dit veroorzaken. Het lijkt dat meer bekendheid met EU-regels en de veiligheid van arbeidsmiddelen niet overbodig is.

De werkgever van de gebruiker is verantwoordelijk dat een arbeidsmiddel veilig te gebruiken is en veilig gebruikt wordt. Om hem daarbij te helpen moet een arbeidsmiddel voldoen aan minimale Europese eisen en normen om te mogen worden verkocht. Daarnaast heeft elk land eigen gebruikseisen.

Op Europees niveau zijn minimale veiligheidseisen afgesproken. Deze eisen zijn er niet om de veiligheid te bevor­deren maar om handelsbelemmeringen op te heffen. De CE-markering op een product wil dan ook zeggen dat een product verhandeld mag worden in de EU. Het plaatsen van een CE-markering is de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Er is geen controle door een overheid. De fabrikant verklaart dat het product voldoet aan de minimale EU-veiligheidseisen en aan de geharmoniseerde normen (conformiteitsverklaring). De gebruiker (werkgever) mag vermoeden – zo staat het in het Arbeidsomstandighedenbesluit – dat een CE gemarkeerd middel voldoet. Hij moet zich daar zelf van vergewissen.

Fabrikanten vergissen zich regelmatig tijdens het maken van de CE-markering. Het product wordt dan teruggeroepen. Soms gaat het om ‘China Export’ producten. Maar ook producten uit de EU voldoen niet altijd. Regelmatig worden handgereedschap, ladders en trappen gesignaleerd die niet voldoen (zie https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webreport ). De signalering vindt plaats naar aanleiding van een ongeval of een toevallige inspectie. Dit is in eerste instantie een probleem voor de fabrikant. Als eigenaar en gebruiker kun je dit maar beter vóór zijn, je mag er immers niet mee werken.

Het is echt een probleem voor de gebruiker (werkgever) als niet is voldaan aan de landelijke gebruikseisen. Zoals gezegd, die gebruikseisen zijn niet in de hele EU hetzelfde. Zo mag vacuümhefapparatuur die in Nederland mag worden gebruikt niet altijd in Duitsland worden ingezet. Ladders die in Duitsland wel zijn toegestaan mogen weer niet in alle gevallen in Nederland worden gebruikt. Dat is lastig maar dit is waarom de werkgever die een arbeidsmiddel laat gebruiken zelf moet nagaan of het arbeidsmiddel mag worden toegepast.

Fabrikanten blijken ook niet altijd op de hoogte van de gebruikseisen, laten we aannemen te goeder trouw. En dan zijn er producten te koop die hier niet zijn toege­staan. Een voorbeeld is de regelmatig terugkerende verlenging van ladderbomen. Door één boom te verlengen kan de ladder op een helling worden geplaatst. Daarmee voldoet de ladder niet aan het warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel. Daarin staat namelijk dat een ladder niet op een helling mag worden opgesteld. Een dergelijke ladder inzetten is dus niet toegestaan.

Kortom veel mag worden verkocht maar niet alles mag worden gebruikt. Het is de gebruiker die voor het gebruik binnen de regels verantwoordelijk is. Daarom een tip: als u materieel huurt of koopt, vertel de leverancier dan wat u ermee van plan bent, vraag om een verklaring dat dit gebruik in Nederland is toegestaan en zorg dat deze verklaring onderdeel is van het contract. Hiermee heeft u uw risico beperkt. Nu nog de handleiding laten lezen en toepassen.

Adri Frijters