Zoeken

Roofs 2022-12-56 (Juridische) complicaties bij brandveiligheid van daken

Special Isolatie en brandveiligheid

Brandveiligheid en isolatie van daken is een erg actueel onderwerp, denk daarbij ook aan brandpreventie en PV-installaties. Vooral bij de combinatie dakisolatie en PV-installatie spelen verzekeraars van gebouwen een grote rol. Immers, allereerst moet er sprake zijn van een dak met een afdoende dakbelasting voor het plaatsen van PV-panelen. Ook moeten de geplaatste PV-panelen bestand zijn tegen een bepaalde windbelasting. Verder moet het dak volgens verzekeraars in zo’n combinatie bij voorkeur onbrandbaar zijn. Bij het maken van een dergelijk dak is het dus aan te raden om vooraf als eigenaar/opdrachtgever, maar ook als betrokken aannemer, overleg te hebben met de verzekeraars van het te realiseren of aan te passen gebouw.

Koen Roordink, advocaat bij Poelmann & Van den Broek Advocaten

Thialf

Een voorbeeld waar dit niet goed ging, is het dak van het Thialf ijsstadion (zie ook de Volkskrant van 30 oktober 2022). Sinds het opleveren van het dak en de daarop geïnstalleerde zonnepanelen in 2020 mogen de zonnepanelen wegens het brandgevaar niet gebruikt worden van verzekeraars. De combinatie van PV-panelen met dakisolatie van piepschuim is voor verzekeraars een ‘no-go’. Inmiddels zijn er aanpassingen aan het dak aangebracht, waardoor het ernaar uitziet dat dit op korte termijn wel in gebruik mag worden genomen. Gelet op de sterk gestegen energiekosten is dat voor het ijsstadion uiteraard van het grootste belang.

Juridische gevolgen bij brandschade

Het voorgaande is uiteraard relevant omdat er bij brand en brandschade juridische gevolgen zijn. Wat gebeurt er met een brandschade? Die zal normaal gesproken door de verzekerde (normaliter de gebouweigenaar) worden gemeld bij de verzekeraar. Ervan uitgaande dat er sprake is van een afdoende brandverzekering en een dekking onder de polis zal de verzekeraar uitkeren onder aftrek van een eventueel eigen risico. Volgens de wet treedt de verzekeraar in de rechten van de verzekerde (normaliter de gebouweigenaar) en kan deze verhaal halen op de veroorzaker. De complicatie van de brandregresregeling laat ik in dit artikel buiten beschouwing.

Recent voorbeeld uit de rechtspraak

Regelmatig wordt er geprocedeerd over zaken waarin als gevolg van werkzaamheden aan een dak brand is ontstaan. In september 2022 is er een zaak over een brand uit 2012 aan de Hoge Raad voorgelegd over onzorgvuldig werken tijdens dakwerkzaamheden, waardoor er brand was veroorzaakt. Door de brand was er schade toegebracht aan een luchtbehandelingsinstallatie op het dak en aan technische installaties in het gebouw. Door rookontwikkeling is de automatische schuimblusinstallatie geactiveerd, waardoor het magazijn in het gebouw vol met schuim is komen te staan en de daar opgeslagen goederen zijn verontreinigd. De schade bedroeg meer dan een half miljoen euro. Er was sprake van een gedekte schade. De verzekeraars hebben onder de polis, na aftrek van het eigen risico, de schade vergoed.

Vervolgens gingen de verzekeraars verhaal halen op de veroorzaker van de brand. Daartoe hebben zij een gerech­telijk procedure aangespannen tegen de aannemer. De aangesproken aannemer heeft zijn onderaannemer, aan wie hij het werk had uitbesteed, aangesproken en die onderaannemer heeft op zijn beurt weer de door hem ingeschakelde ZZP-er in vrijwaring opgeroepen. Kortom: een kluwen van procedures. In deze procedure zijn ook diverse deskundigen ingeschakeld die hebben onderbouwd waarom de aannemer verantwoordelijk te houden was voor de brand en de schade die daarvan het gevolg was. In de procedure kwam namelijk vast te staan dat er onvoldoende zorgvuldig was gewerkt en dat de aannemer daarvoor verantwoordelijk te houden was.

De aannemer was het daar niet mee eens en was daarnaast van mening dat hij een beroep kon doen op zijn algemene voorwaarden. In die voorwaarden was de aansprakelijkheid uitgesloten en in ieder geval beperkt. Echter, de rechter aan wie de zaak was voorgelegd, oordeelde dat deze algemene voorwaarden niet waren overeengekomen. Bovendien gaf de rechter aan dat, ook als dat wel het geval zou zijn geweest, een beroep op die algemene voorwaarden (met name de aansprakelijkheidsbeperking) niet mogelijk zou zijn in geval van grove schuld. Volgens de rechter was er sprake van grove schuld van de aannemer omdat er in strijd met geldende richtlijnen onzorgvuldig was gewerkt.

Kortom

Brandveiligheid in combinatie met isolatie en PV-panelen en zorgvuldig werken is van groot belang. Stem, zeker bij twijfel over dakconstructies die moeten worden uitgevoerd, vooraf af met opdrachtgever en vooral de gebouwverzekeraar of de constructie inderdaad is toegelaten. Immers, er is een verschil tussen brand tijdens uitvoering van het werk en brand ontstaan na oplevering van het werk, vanwege gebreken in het werk.