Zoeken

Roofs 2023-02-68 Verkiezingen Provinciale Staten belangrijk voor de bouw

regelgeving en beleid

De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart aanstaande zijn voor de bouw belangrijker dan ooit. Steeds meer beslissingen over grote thema’s zoals wonen en ruimtelijke ordening delegeert Den Haag naar de Provincie besturen. Bouwend Nederland zet in op samenwerking. In een brief aan toekomstige bestuurders geven zij aan welke kansen ze zien op infrastructuur, woningbouw, en verduurzaming.

Er zijn zeven hoofdtaken waar de provincie zich mee bezig­houdt: Het stimuleren van de economie in de provincie, financieel toezicht op gemeenten, toezicht op waterschap­pen, vraagstukken rond verkeer en vervoer, natuur, milieu, water en landschap, welzijn en cultuur en ruimtelijke ordening. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het goed- of afkeuren van bestemmingsplannen van gemeenten. Ministeries delegeren diverse grote thema’s zoals wonen en indeling van de openbare ruimte naar de provincie. De provincie speelt daarmee een belangrijke rol in de ­woningbouwopgave die voor ons ligt en ons milieubeleid.

Provincies en woningbouw

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeerde de Tweede Kamer halverwege oktober vorig jaar over de provinciale woningbouwafspraken en over het vervolgproces. “Op 13 oktober jl. heb ik met alle provincies de provinciale woningbouwafspraken 2022-2030 afgesloten. Met de provinciale woningbouwafspraken omarmen de provincies de bouwambities van het kabinet. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de regie op de woningbouw,” schrijft de minister.

“Aan deze afspraken is veel voorbereidingswerk door de provincies voorafgegaan. Provincies hebben in het kader van de ‘reality-check’, met een groot aantal regionale partijen gesproken, zoals gemeenten, waterschappen, corporaties, marktpartijen, huurdersorganisaties. Ik spreek daar graag mijn waardering voor uit. De afspraken met de provincies vormen de basis voor de verdere uitwerking door de provincies met de gemeenten in de regionale woondeals. Deze woondeals worden vanaf december 2022 en in de maanden daarna afgesloten.” Met deze provinciale woningbouwafspraken is per provincie duidelijk hoeveel woningen er in de periode 2022 tot en met 2030 gebouwd moeten gaan worden, hoeveel woningen per jaar dit zijn, hoeveel betaalbare woningen er per provincie gebouwd worden en hoeveel corporatiewoningen dit zijn. Het resulteert in ruim 900.000 woningen die moeten worden gebouwd in de periode 2022 tot en met 2030.

De komende periode gaan de provincies met de gemeenten en met betrokkenheid van Rijk, corporaties en marktpartijen en andere partijen de gemaakte afspraken uitwerken in regionale woondeals. Zo maakten Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in december bestuurlijke afspraken met het Rijk over de toevoeging van ruim 130.000 woningen tot en met 2030. Minister De Jonge: “Gelet op het resultaat van bovengenoemde afspraken is een aandachtspunt daarbij allereerst de versnelling van de woningbouw. Ik begrijp dat dit, ook gezien de huidige (markt)omstandigheden, een flinke opgave is.”

Samenwerken

Bouwend Nederland publiceerde halverwege vorig jaar een uitgebreide brief aan deelnemers aan de verkiezingen met als doel het belang van samenwerken te onderstrepen en belangrijke oplossingen die de bouw al heeft voor de vraagstukken onder ogen te brengen. Het schrijven geeft tips om de woningbouwopgave gerealiseerd te krijgen. Ze betreffen het versnellen van procedures, van onder andere de vergunningverlening en de mogelijkheid om ook buitenstedelijk te kunnen bouwen; “Een deel van de woningbouwopgave kan binnenstedelijk worden gerealiseerd, maar niet alles. Bouw daarom binnenstedelijk waar dat makkelijk en betaalbaar kan én wijs op tijd buiten­stedelijke locaties aan. Buitenstedelijk bouwen is minder complex, gaat sneller, is goedkoper en levert vaak betere grondexploitaties voor gemeenten op.”

Op het gebied van de duurzaamheidsambities in de bebouwde omgeving staat de provincie voor een forse uitdaging. Bouwend Nederland wijst er op dat de bouw klaar staat met innovatieve oplossingen. Via het programma De Groene Koers wordt er volop ingezet op een emissie-vrije bouwplaats en via het platform KAN Bouwen doet de organisatie ervaring op met klimaatadaptief en natuur­inclusief bouwen. Of en hoe de aanbevelingen van Bouwend Nederland vertaald zijn in de programma’s van de partijen die deelnemen in de provincie Zuid Holland, komt boven tafel op een samen met de NEPROM georganiseerde bijeenkomst op 20 februari. Van 14.15 tot 17.30 zijn de lijsttrekkers van de partijen uitgenodigd om in het Delta Hotel in Vlaardingen deel te nemen aan een rondetafelgesprek over het thema woningbouw. ■


Provincie stimuleert de economie en houdt toezicht

Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen. Elke provincie heeft een aantal statenleden afhankelijk van het aantal bewoners in de provincie. De provincie Zeeland heeft het minste aantal Statenleden (39). De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het grootste aantal (55). Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de vier jaar de Eerste Kamer. Dat doen ze kort nadat ze zijn aangetreden. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het bestaat uit leden (gedeputeerden) en de commissaris van de Koning. De leden worden eens in de 4 jaar gekozen door de leden van Provinciale Staten. Er zijn minimaal 3 en maximaal 7 gedeputeerden per provincie.

Het college van Gedeputeerde Staten bereidt de besluiten van Provinciale Staten voor en voert ze uit. Gedeputeerde Staten voeren een groot aantal regelingen van de Rijksoverheid uit zoals bewindstaken rond de ruimtelijke ordening. De Provinciale Staten controleert de gedeputeerden. De gedeputeerden moeten de leden van Provinciale Staten actief informeren over hun werkzaamheden.