Zoeken

Roofs 2023-03-48 RVO doet beroep op BDA Opleidingen

Special Gele Daken

Vorig jaar kreeg BDA Opleidingen de opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een pakket dienstverlening om de kennis omtrent daken, in het bijzonder in combinatie met zonnesystemen, te vergroten. Op 17 februari werd de derde en laatste sessie gehouden.

Om de verduurzamingsopgave gestalte te kunnen geven zal er meer zonne-energie nodig zijn. Alle opties moeten worden benut, maar dat moet wel met verstand gedaan worden. Daarom heeft de RVO een beroep gedaan op BDA Opleidingen om de eigen kennis omtrent zonne-­energie op daken bij te spijkeren en deze kennis ook te delen met marktpartijen. Het drieledige programma werd op 17 februari jl. afgesloten met een trainingsdag en kennis­sessie over bouwkundige zaken die een rol spelen bij het veilig plaatsen van zonnepanelen op daken (>15 kWp) in het kader van de SDE ++ subsidieregeling.

Tweedelijns support

In september 2022 werd de reeks gestart met een training ‘Dakconstructie berekenen voor zon’, bedoeld voor medewerkers van RVO. Hierin kwamen de ‘klassieke’ opbouw van daken, globale kennis over de toepassingsmogelijkheden van zonnestroominstallaties op platte daken, de veranderingen in dakbelasting door plaatsing zonnepanelen (ook in relatie tot wind-, water- en sneeuwbelasting) en het toetsen en beoordelen van constructieberekeningen aan de orde. Direct na deze training is het tweede onderdeel van het pakket actief geworden: tweedelijns support waarmee BDA Opleidingen een expert beschikbaar stelt die vragen omtrent constructieberekeningen vanuit RVO of markt­partijen beantwoordt. (Deze bleken vooral te gaan over de beoordeling van het al dan niet hoeven aanleveren van een constructieberekening in relatie tot het Bouwbesluit.)

Introductie

De derde en afsluitende sessie was op 17 februari. Deze dag werd gestart met een algemene introductie van Paul Verkaik, directeur BDA Dak- en Gevelopleidingen. Daarin stipte hij de omvangrijke vrijval (zo’n 60%) van de toegekende SDE-subsidies aan, vaak omdat de dakconstructie niet goed blijkt. (Daarom is een dakconstructieverklaring inmiddels verplicht voor verschillende subsidieregelingen.) Verkaik gaf vervolgens een doorkijk van wat tegenwoordig allemaal op daken gebeurt aan de hand van de dakkleuren (rood, groen, geel, blauw, etc.) om gelijk in te zoomen op de gele daken. Aan bod kwamen veilig werken op hoogte, de kwaliteit van de installatie (InstallQ-erkennings­regeling), de levensduur en renoveren of niet voor je PV gaat aanleggen.

Sterkte en stijfheid dakconstructies

Hierna nam Ing. Harold van den Broek, senior consultant bij Dakindex, de deelnemers in vogelvlucht mee door ver­schillende, veel voorkomende, dakconstructies, elk met hun eigen mogelijkheden en uitdagingen. Na een uitleg over de verschillende soorten belastingen op daken (permanent vs. veranderlijk) werden ook het belang van een goed afschot, de waterafvoer en het primaire belang van de kwaliteit van de waterdichte laag belicht. Bij de huidige SDE++ aanvragen is een constructiebeoordeling dan wel -berekening verplicht. Voor zo’n berekening is van belang dat alle factoren bekend zijn, waarbij niet uitgesloten kan worden dat zaken vooraf nog gecontroleerd of ingemeten moet worden. Alle benodigde gegevens worden dan gebruikt in de berekening, tegenwoordig altijd wel met behulp van software. De slotsom van de berekening zal uiteindelijk moeten worden: “Na het aanbrengen van de PV installatie voldoet de dakconstructie of voldoet de dakconstructie niet aan het Bouwbesluit, hoofdstuk 2. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid, Afdeling 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie.”

NEN en Scope 12

Chris van der Meijden, Technisch directeur bij Kiwa BDA, besprak zonne-energiesystemen in het licht van de NEN 7250. Deze norm is al meer dan twintig jaar oud, wordt “door­lopend” herzien en heeft inmiddels welhaast de status van dé norm voor toepassing van zonne-energiesystemen op daken en gevels. Een aantal zaken die de komende tijd de aandacht krijgen: herbeoordeling drukcoëfficiënten wind en drukvereffening, afmetngen dakzones, randzones, etc., toepassing dakankers en constructieve veiligheid. Hierna praatte Jeroen Wemmenhove (GreenHero Inspecties & Opleidingen) de toehoorders bij over Scope 12: eerst over de structuur en de context (Bouwbesluit) van de inspectie, daarna verdiepend over de verschillende onderdelen en de bijkomende uitdagingen en leerprocessen. Zo blijkt dat er in veel berekeningen van leg- en ballastplannen van platdak PV-installaties wel gerekend wordt met het gewicht van de PV-panelen en de draagconstructie, maar dat het gewicht van kabels, buitenshelter en omvormers nogal eens vergeten worden.

Verzekering

De verzekerbaarheid van PV-installaties was het laatste onderwerp van de dag. Rik Greveling (Everest Insurance International) verzekerde zijn publiek dat ‘de verzekeraar’ niet bestaat, simpelweg omdat onderlinge afspraken niet mogen. Het Verbond van Verzekeraars geeft hooguit adviezen naar hun leden, bedoeld om het vertrouwen in verzekeraars bij dit soort actuele zaken (PV, elektrische auto etc.) stabiel te houden of te laten groeien. Volgens Greveling is de invloed van risico door PV-installaties relatief klein. Hij illustreert het effect van een PV-installatie op gebouwen waar al maatregelen zijn genomen om de verzekerbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld door een sprinklerinstallatie of door brandmuren. Deze maatregelen kunnen teniet gedaan worden door een PV-installatie wanneer daar geen rekening mee gehouden wordt.

Evaluatie

Uit de reacties van de deelnemers na afloop van de kennisdag valt op te maken dat er waardering is voor de opzet en inhoud van de presentaties die goed op elkaar aansluiten. Enkele reacties:

“Mijn doel en verwachtingen zijn gehaald. Informatie en kennis ophalen. Ik heb wat vuistregels gezien en kan mijn advies verbeteren.”

“Erg informatief, veel nieuwe informatie. Vooral goed om veel verschillende aspecten/sprekers bij elkaar te hebben.”

“Prima sessie met een mooie diversiteit aan deelnemers. Inhoudelijk fijn kunnen sparren met anderen. Locatie en hospitality uitstekend. Dank!”

“Mooie dag, interactief publiek/goede energie,
juiste partijen in verhaal.”