Zoeken

steilDAK 2022-1-38 Nieuwe Erkenningsregeling InstallQ voor zon-installateurs

Special zonne-energie

De markt voor zonnepanelen is de laatste jaren explosief gegroeid. Meer dan 1 miljoen gebouwen hebben nu zonnepanelen op het dak liggen, en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog zeer sterk zal stijgen. Schaduwzijde van deze ontwikkeling is dat naast heel veel goed werkende PV-systemen er helaas ook systemen zijn geïnstalleerd die gebreken vertonen, niet functioneren of ronduit onveilig zijn. Opdrachtgevers, huiseigenaren maar ook verzekeraars zijn daarom op zoek naar een kwaliteitsmerk dat voldoende borgt dat goede en veilige installaties worden opgeleverd.

Daarom hebben belangrijke stakeholders in de markt, zoals Techniek Nederland, Holland Solar, Wij Techniek en het Verbond van Verzekeraars dit nieuwe keurmerk nu ontwikkeld om de kwaliteit en veiligheid van PV-installaties beter te borgen; dit is de vernieuwde InstallQ-erkenningsregeling Zonnestroomsystemen voor zon-installatiebedrijven geworden. Met ingang van 1 januari 2021 is deze nieuwe erkenningsregeling van kracht.

Waarom van belang?

De kwaliteit van vakmanschap wordt beter geborgd en daarmee is de verwerker voor klanten en verzekeraars aantoonbaar en bewezen vakbekwaam voor het vakgebied Zonnestroomsystemen. De InstallQ-erkenningsregeling zal ertoe leiden dat bedrijven die het niet zo nauw nemen met veiligheid en kwaliteit uit de markt worden gedrukt.

Volgend jaar wordt de Wet Kwaliteitsborging van kracht; de InstallQ-erkenning zal de kwaliteitsborger extra zekerheid geven over de kwaliteit van het verrichte installatiewerk. Verzekeraars zullen de InstallQ-erkenning steeds vaker als voorwaarde gaan stellen voor het afsluiten van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, of deze als voorwaarde koppelen aan het verzekeren van de installatie en/of het gebouw waar de installatie op geplaatst is.

Het installatiebedrijf wordt jaarlijks of tweejaarlijks bezocht door een medewerker van InstallQ, die kijkt of wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria van de regeling. Het bedrijf moet aanwijzen/ aantonen welke medewerkers competent zijn in het adviseren, ontwerpen en enginering van systemen (de werkverantwoordelijken). Het Europese certificaat Ontwerp Zonnestroomsystemen sluit aan op deze competentie. Daarnaast moet men aanwijzen/aantonen welke medewerkers vaardig zijn in het zelfstandig en veilig monteren van zonne­panelen op daken (de vakbekwame personen voor deze discipline). Het Europese certificaat Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen sluit aan op deze competenties. BDA Opleidingen verzorgt de bijbehorende cursussen.

Vervolgens moet men binnen het bedrijf aanwijzen/ aantonen welke medewerkers vaardig zijn in het zelfstandig en veilig installeren van zonnestroomsystemen ­onder het dak tot in de meterkast: DC- en AC-zijde/meterkast tot 3 x 25 Ampère (de vakbekwame personen voor deze discipline). Wie niet in het bezit is van een MBO-diploma Elektrotechniek kan deze competenties verwerven door deel te nemen aan de InstallQ-geaccrediteerde training en examen ‘PV-installaties installeren en aansluiten op de meterkast’, waarna men het bijbehorende certificaat ontvangt. Deze training en het bijbehorende theorie- en praktijkexamen worden vanaf 1 mei door BDA Opleidingen aangeboden.

Tenslotte moet worden aangetoond welke medewerkers onder aanwijzing en toezicht van een vakbekwaam persoon veilig en op juiste wijze (eenvoudige) handelingen bij het monteren en installeren van zonnestroomsystemen kunnen verrichten. Aan de certificaten wordt een systeem van na- en bijscholing gekoppeld (permanente educatie), waardoor de certificaten hun geldigheid behouden.

Bij de oplevering van PV-installaties worden eisen gesteld aan het verrichten van metingen en de opleverrapportage. In de nieuwe erkenningsregeling wordt aangegeven over welke gereedschappen, meet- en beproevingsmiddelen en vereiste documenten men moet beschikken. De basiseisen voor de InstallQ-erkenning richten zich op de aanwezigheid van de drie persoonscertificaten binnen de onderneming: het certificaat Ontwerp Zonnestroomsystemen, het certificaat Bouwkundige montage van zonneenergiesystemen en het certificaat Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast. De erkenning kan worden aangevraagd zodra deze certificaten zijn behaald.